Podmienky rezervácie a ubytovania

Rezervácia ubytovania

      V prípade záujmu o naše ubytovanie vyplňte kontaktný formulár v pravej časti našej stránky alebo nás kontaktujte na emailovej adrese  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Náš agent sa vám ozve s aktuálnou ponukou, a ak budete súhlasiť s lokalitou a cenou, bude vám na vašu emailovú adresu zaslané potvrdenie o rezervácii s inštrukciami, ako vyplatiť rezervačný depozit.

Pri rezervácii je potrebné vyplatiť depozit vo výške dvojtýždňového nájmu a to do 3 dní od dátumu potvrdenia rezervácie. Ak ste schopní pricestovať do Londýna do 5 dní od potvrdenia rezervácie a viete nám o tom poskytnúť potvrdenie (letenka, lístok), depozit môžte vyplatiť až na mieste pri príchode do Londýna. Táto čiastka bude nájomníkovi vrátená pri odchode a odovzdaní izby. V prípade stornovania rezervácie do 14 dní pred príchodom, bude zákazníkovi vrátená polovica zálohy. Pri neskoršom zrušení rezervácie depozit prepadá.

 

Podmienky ubytovania

Naša agentúra sa špecializuje na DLHODOBÉ UBYTOVANIE  typu ‘House Share’ v Londýne. Ide o ubytovanie v niekoľkoizbových súkromných domoch.

Snažíme sa našim podnájomníkom poskytnúť čo najväčší komfort za prijateľné ceny, aby sa počas pobytu v Londýne cítili ako doma. Na oplátku očakávame, že budú dodržiavať podmienky našej zmluvy, t.j. nebudú nijako obmedzovať ostatných podnájomníkov (neprimeraným hlukom, neporiadkom a pod), budú sa správať šetrne k nábytku a ostatnému zariadeniu domu. Z tohto dôvodu je povinný každý podnájomník pred nasťahovaním sa zaplatiť okrem nájomného aj vratný depozit v dohodnutej výške. Ten mu bude po ukončení pobytu v plnej sume vrátený za podmienok, že nebudú porušené podmienky ubytovacej zmluvy. Ak však počas pobytu vznikne vinou podnájomníka škoda na majetku, úhrada tejto škody sa odpočíta z depozitu. Rovnako to platí aj pre zistené škody pri odovzdaní izby pri odchode zo zariadenia.

Podmienky ubytovania sú doplnené podrobnou vzájomnou zmluvou, ktorú podpíšu obidve strany hneď po príchode do zariadenia. Nájomné sa vždy platí štyri týždne vopred. Podrobnosti o spôsobe platenia nájomného a ďalších podmienkach sa dozvie každý podnájomník pri príchode do zariadenia. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok, požiadaviek alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať.

 

Nájomca sa zaväzuje, že:

a) bude nájomné platiť včas a na dohodnutú dobu vopred, čo sú spravidla 4 týždne;

b) bude udržiavať prenajaté priestory, t.j. izbu a spoločné priestory po celú nájomnú dobu v dobrom a čistom stave v súlade so základnými hygienickými a bezpečnostnými zásadami a bude sa snažiť predísť možným škodám. V opačnom prípade si prenajímateľ vyhradzuje právo vyžadovať náhrady za škody spôsobené nedbalým správaním;

c) závady a poškodenia, ktoré nájomca spôsobí sám alebo tí, ktorí s ním bývajú, odstráni bez zbytočného odkladu a navráti do pôvodného stavu na vlastné náklady. Ak by nájomca tieto závady neodstránil, je oprávnený po predchádzajúcom upozornení tieto závady odstrániť prenajímateľ a požadovať od nájomcu náhradu vynaložených nákladov a prác;

d) nebude obmedzovať svojim správaním ostatných nájomníkov, najmä hlukom, pachom, odpadmi a podobne;

e) bude spolupracovať na upratovaní spoločných priestorov podľa domového poriadku;

f) nebude v priestoroch domu fajčiť, nadmerne užívať alkoholické nápoje, ani užívať alebo distribuovať omamné a psychotropné látky;

g) v dome nebude držať žiadne zvieratá;

h)  neprenechá izbu ani iné priestory domu, v ktorom sa izba nachádza, do užívania iným osobám bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa;

i) nebude používať prenajaté priestory za účelom podnikania alebo inej zárobkovej činnosti bez súhlasu prenajímateľa;

j) nebude vykonávať podstatné zmeny a stavebné úpravy bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, a to ani na svoje náklady. V prípade investícií do prenajatého priestorov nevzniká nájomcovi právo na náhradu vynaložených nákladov, pokiaľ s tým prenajímateľ vopred nesúhlasil;

k) umožní vstup prenajímateľovi do bytu za účelom prekontrolovania technického stavu bytu a dodržiavania zmluvných podmienok;

l) nebude používať elektrické ani iné ohrievače.

 

V prípade porušenia niektorého z uvedených bodov bude zmluva s nájomcom ukončená. Výpovedná lehota pre obe strany je 2 týždne. V prípade hrubého porušenia niektorého z uvedených bodov je prenajímateľ oprávnený vypovedať zmluvu s okamžitou platnosťou bez nároku na návrat depozitu.